HOME VŠE O VTI REFERENCE PRAXE SPOLUPRÁCE KONTAKT

Sociální oblast

Cílovou skupinou pro poskytování poradenství VTI jsou všechny komunity, kde díky zažitým negativním vzorcům komunikace dochází k pokřivení mezilidských vztahů, poruchám chování a následně i protispole- čenským jevům a protiprávnímu jednání.

Videotrénink interakcí (VTI) byl v Holandsku vyhlášen jako národní program. Formou krátkodobé a intenzivní pomoci v domácím prostředí rodin se osvědčil jako funkční a zároveň nejlevnější preventivní opatření a stal se alternativou pro umísťování dětí s vážnými sociálními a vývojovými problémy (záškoláctví, drobná kriminalita i vážnější poruchy chování) do ústavní péče.

1. VTI pro pracovníky odboru sociálních věcí a pomáhajících profesí „VÍCE“

2. VTI pro klienty „VÍCE“

3. VTI pro rozpočtové organizace, občanská sdružení apod. působící v sociální oblasti „VÍCE“

4. VTI v rezidenčních a ambulantních službách „VÍCE“

5. VTI pro zařízení pro mládež „VÍCE“

1. VTI pro pracovníky odboru sociálních věcí a pomáhajících profesí

Mnohdy je pro nedostatek času obtížné věnovat se řešení všech problémů, se kterými klienti přichází. Klienti také mnohdy vidí své problémy z jiného úhlu a nabízené rady ne vždy využití. Na jejich problémy se však často nabalují další, až dochází k těžko řešitelným životním situacím. Vzniká neuropsychická zátěž, která pozna- menává komunikační vzorce pracovníků vůči klientům a někdy i mezi pracovníky navzájem. Prostřednictvím metody VTI lze dosáhnout naladěné vzájemné komunikace. Ta vede k přebírání zodpovědnosti klientů za řešení jejich životních situací a aktivizuje je.

2. VTI pro klienty

Nezletilé matky a zákonný zástupce z insuficietní rodiny (z rodiny, která neplní dostatečně svou funkci)

Mateřství nezletilých matek a výchovné metody matek či otců z dysfunkčních rodin provází nedostačivost v emociálních vazbách. Riziková je snížená schopnost empatie a snížená schopnost stimulovat osobnostní růst dítěte, a to zejména v období jeho raného dětství, které je velmi důležité formování osobnosti dítěte. Využití VTI je zde velmi účinnou prevencí před vznikem poruch chování dětí.

Děti s poruchami chování či protiprávním jednáním

Situace, kdy dětství dítěte provází jeho hyperaktivita, agresivita, negace, nerespektování pravidel, autorit, svévole, neschopnost korekce chování a rodičům se nedaří toto změnit, je přímo indikovaná pro využití VTI. Ta pomáhá upravovat problémy v komunikaci a tím zlepšovat výsledné chování dětí a mladistvých.

Komunikace rozvedených rodičů

Po rozvodu ztrácí dítě úplnou rodinu, ale stále má rodiče. Očekává od obou pohodu a klid ve vztazích, čehož se mu někdy nedostává. Je zapotřebí, aby rodiče uměli mezi sebou komunikovat a neřešili si své vztahové problémy přes dítě, čímž dochází k poškození psychiky dítěte. Spolupráce formou využití metody VTI je vhodnou nabídkou, jak s laskavostí a bez výčitek lze postupně docílit takového komunikačního vzorce, který sladí potřeby rodičů a dítěte.

3. VTI pro rozpočtové organizace, občanská sdružení apod. působící v sociální oblasti

Využívání metody VTI pomáhá také rozpočtovým a neziskovým organizacím. Výsledkem je zlepšení klimatu ve společnosti, předcházení negativním, protispolečenským jevům a protiprávní činnosti dětí a mládeže, pomoc při integraci seniorů a handicapovaných osob.

4. VTI v rezidenčních a ambulantních službách

VTI má své široké uplatnění také v rezidenčních a ambulantních službách jako jsou azylové domy pro matky s dětmi, služby domácí péče, chráněná bydlení a pracoviště, poradenská pracoviště, dětské domovy, kojenecké ústavy, denní stacionáře, výchovné ústavy, ústavy sociální péče, domovy na půl cesty, oddělení nemocnic, rezidenční zařízení pro seniory…

5. VTI pro zařízení pro mládež

Proměny osobnosti dospívajícího jsou ovlivněny nejen biologickým dozráváním, ale i společenskými faktory, resp. se do nich různým způsobem promítnou. Posuzování lidí, t.j. vyváření a interpretace určitého dojmu je dovednost, která je ovlivněna i zkušenostmi. Proto v období dospívání není a nemůže být ještě dostatečná. Dospívající překračuje hranici aktuální reality a usiluje o sebeurčení i hypoteticky. Změna chápání vlastní identity souvisí s rozvojem poznávacích procesů. Videotrénink interakcí přináší poznání vlastního komunikačního vzorce a reakce na něj od okolí.

Evropská unie upozorňuje ČR na neúměrný počet dětí v ústavních výchově a MPSV vytváří koncepce pro děti z dysfunkčních rodin. Oblast řešení má být delegována na vytváření programů pro děti v ulicích, aby se zabránilo vytváření dětských pouličních gangů. Práce s dětmi a mladistvými vyžaduje znalost prvků a zákonitostí komunikace, aby byl vytvořen vstřícný vztah vzájemné spolupráce z obou stran.