HOME VŠE O VTI REFERENCE PRAXE SPOLUPRÁCE KONTAKT

Praxe

AKTUÁLNĚ
WORKSHOPY A PŘEDNÁŠKY
NEJČASTĚJŠÍ OTÁZKY
PŘÍKLADY Z PRAXE – oblast využití I.
PŘÍKLADY Z PRAXE – oblast využití II.

AKTUÁLNĚ

Individuální přípravy snoubenců na manželství

Ve spolupráci s centrem pro rodinu v Hradci Králové.

  Kurzu se mohou účastnit páry, které spolu zatím jen tzv. chodí, které cítí, že by spolu chtěli v budoucnosti uzavřít manželství a chtějí se více poznat. Určen je zejména pro snoubenecké páry, tj. pro ty kteří již plánují svatbu.
  Kurz je tedy otevřen všem partnerským dvojícím, které se zajímají o to, jak využít čas známosti i jaké jsou rozdíly mezi mužem a ženou, kteří se chtějí dozvědět něco víc o sobě, o partnerovi, o komunikaci a o vztazích mezi partnery, o vztazích s rodiči a k okolnímu světu, o sexuálním životě v manželství, o konfliktech a jejich řešeních, o výchově dětí, o hospodaření v rodině a také o společném životě s Bohem.
  Kdy se připravovat?
  Kurz zahrnuje 8-11 setkání. Jednotlivá setkání probíhají dle předem daného harmonogramu nebo dle společné dohody účastníků jednou za 7-14 dní. Z toho vyplývá, že je dobré neváhat a domluvit se včas.

INTERAKTIVNÍ PŘEDNÁŠKY / WORKSHOPY

CYKLUS INTERAKTIVNÍCH PŘEDNÁŠEK „CESTA K DOBRÝ VZTAHŮM“

Zábavné interaktivní přednášky

   s videoukázkami z běžných životních situací, které pomáhají lépe porozumět vlivu komunikačních dovedností na chování druhých.

Cesta k dobrým vztahům I.

   • jak a čím ve své komunikaci ovlivňujeme vztahy s druhými lidmi
   • proč se komunikační vzorec přenáší z generace na generaci a jak jej lze změnit
   • jaký vliv má naše komunikace na chování ostatních (partnera, dětí, rodičů, kolegů…)
   • proč je důležité umět druhému předat slovo a jak si jej vzít zpět

Cesta k dobrým vztahům II.

   • jak ovlivňujeme sourozenecké vztahy našich dětí
   • čím způsobujeme žárlivost mezi sourozenci a někdy i svého partnera na děti
   • jak to udělat, aby naše děti nebo i partner měli zájem o naše rady
   • proč je důležité umět druhému předat slovo a jak si jej vzít zpět

Cesta k dobrým vztahům III.

   • umíme spolu diskutovat?
   • proč se občas v rozhovoru míjíme
   • čím to je, že se umíme domluvit a proč se nám to někdy nedaří
   • jak zvládnout komunikaci bez náročných stresů – na pracovišti, s partnerem, s dítětem v pubertálním věku, s příbuznými…

Cesta k dobrým vztahům IV.

  • co nám v naší komunikaci pomáhá předcházet kofliktům
  • čím konkrétně způsobujeme, že rozhovor vede ke konfliktu
  • jak obnovit kontakt s druhým, když si nerozumíme
  • jak dospět k vzájemně přijatelné dohodě

WORKSHOP PRO NEZAMĚSTNANÉ

  Rozpoznání osobního komunikačního vzorce, který má vliv na osobní úspěšnost na pracovním trhu.

CYKLUS PŘEDNÁŠEK PRO PRACOVNÍKY V POMÁHAJÍCÍCH PROFESÍCH

Interaktivní přednášky

  s videoukázkami přímo z praxe pracovníků v pomáhajících profesí. Vzájemné učení se funkčním komunikačním prvků podporuje vztah pracovníků vůči klientům/pacientům. Zároveň také vytváří lepší pracovní atmosféru naladěnou na posilování pozitivních vztahů.

JAK KOMUNIKOVAT V RODINĚ

Přednáška s besedou a s videoukázkami z praxe

  pro rodiče a prarodiče o tom, jaký vliv má váš způsob komunikace na vaše dítě. Které komunikační dovednosti pozitivně působí na chování dítěte.

KOMUNIKACE V RODINĚ S DÍTĚTEM SE ZDRAVOTNÍM HANDICAPEM

Přednáška s besedou a s videoukázkami z praxe.

  Druhým rozumíme na základě vlastních zkušeností, ale reagujeme skutečně na to, co nám dítě se zdravotním handicapem sděluje? Jak zvládnout komunikaci s dítětem bez stresů a jak zároveň přijmout jeho specifické potřeby. Vliv komunikace na rozvíjení dovedností dítěte.

KOMUNIKACE S DÍTĚTEM V PĚSTOUNSKÉ PÉČI NEBO V ADOPCI

Workshop

  – Jak naladěně reagovat na navyklé chování dítěte. Co je podstatné pro naladění rodičovských a sourozeneckých vztahů s ohledem na přijetí nového člena do rodiny. Čím lze zvýšit efekt výchovného působení rodičů / pěstounů.

VEDENÍ DĚTÍ NA DĚTSKÝCH TÁBORECH

Přednáška s besedou a s videoukázkami z praxe

  Jak být pro děti kamarádem a zároveň mít autoritu. Jak předcházet „zlobení“ dětí. Jak zvládat děti s problémových chováním. Jak přistupovat k přecitlivělým a zakřiknutým dětem.

JAK KOMUNIKOVAT S OSTATNÍMI – PROGRAM PRO MLÁDEŽ

Workshop

  – Proč na stejnou situaci každý reaguje různě. Proč se někteří zasmějí, jiní se urazí a další ji přijmou neutrálně. Jak při komunikaci funguje náš mozek. Principy základní komunikace, bez kterých nelze vybudovat dlouhodobý a často ani krátkodobý dobrý vztah k druhým.

NEJČASTĚJŠÍ OTÁZKY

Nezkresluje se chování člověka, když ví, že je natáčený kamerou?

Ano – a s úsilím o lepší komunikaci VTI poradce pracuje. Díky snaze chovat se před kamerou co nejlépe se projeví pozitivní komunikační prvky, které má klient ve svém komunikačním vzorci (v jeho osobním způsobu komunikace). A na tomto základu je vystavěna celá spolupráce. Podstatou je, aby při analýze byly vybrané takové momenty, které povedou k řešení vzniklého problému. Teprve při zpětnovazebním rozhovoru si klient uvědomuje jejich důležitost a poté je cíleně častěji zapojuje do svého komunikačního vzorce. Až si osvojí vědomé používání svých pozitivních komunikačních prvků, potom za podpory VTI poradce postupně doplňuje svoje komunikační dovednosti o další, chybějící, prvky komunikace.

Bojím se kamery a nechci se nechat natáčet – co s tím?

Není to jednoduché. Strach někdy může narůst do velkých rozměrů i z maličkostí. Zkušenost je taková, že nejtěžší bývá pro klienta první natáčení. Během prvního zpětnovazebního rozhovoru se tyto obavy rozplývají. Klient se vidí v úspěšných momentech a nachází první kroky vedoucí k řešení jeho problému.

Hodně také pomáhá, když si klient porovná velikost a náročnost svého problému, ve kterém žije vzhledem ke krátké chvíli, kdy je natáčený na kameru.

Popřemýšlejte, zda se vyplatí zvládnout krátkou chvíli pocitu nepohody při natáčení (často stačí natáčení v délce 10 minut), než žít dále dlouhodobě v negativních vztazích a nepříjemných pocitech.

Jak dlouho trvá natáčení?

Zpravidla stačí z asi hodinové návštěvy natočit 10–15 min. záznam. Pokud jde o pracovní poradu nebo školní vyučování, je vhodné pořídit záznam celé porady či vyučovací hodiny.

K čemu je užitečné opakování cyklu?

Jednotlivé kroky: natáčení, analýza a zpětnovazební rozhovor je zapotřebí opakovat, aby bylo dosaženo stanovených cílů. Nejde totiž změnit celou situaci najednou, ale pomocí malých konkrétních kroků lze dosáhnout požadovaného cíle. Srovnáním dřívějších a pozdějších videozáznamů je vidět zřetelný pokrok.

Jednotlivé cykly na sebe navazují s týdenním (maximálně 14 denním) odstupem. Nejúčinnější je opakování cyklu 4x-5x. V případě nahromadění více problémů najednou je prospěšné cyklus opakovat i vícekrát. Teprve při dosažení stanoveného cíle je možné mluvit o posílení komunikačních dovedností, efektivní podpoře či změně v komunikaci, v chování nebo ve vztahu mezi jednotlivými členy systému (účastníky natáčení).

PŘÍKLADY Z PRAXE – oblast využití I.

Nevyhovující práce uklizeček „VÍCE“

Nevyhovující práce uklizeček

Vedoucí byl opakovaně upozorňován na pomalou práci uklizeček a jejich časté povídání si spolu. Připravil podrobný časový rozpis jejich práce a seznámil je s ním. Požádal je o případné námitky a některé body rozpisu vysvětlil. Po tomto rozhovoru uklizečky s rozpisem souhlasily. Uklizečky se snažily rozpisu držet, ale vnímaly to jako nepřijatelný nátlak a celá situace vedla jen k malému zlepšení.

Použití metody videotréninku interakcí vedlo k posílení některých základních komunikačních prvků. Velký vliv mělo naladění se na pocity uklizeček, které vedlo ke změně jejich postoje. Cítily, že vedoucí chápe jejich situaci a přijaly, že nejde o to dokázat jim, že svou práci nedělají správně. Pochopily, že časový rozvrh jim naopak pomáhá a práci urychluje.

Vedoucí měl široký repertoár komunikačních prvků z vyšších úrovní komunikačních dovedností, ale protože měl výrazně oslabené některé základní prvky z oblasti věnování pozornosti a naladění se, neprojevily se jeho komunikační dovednosti v plné šíři. Bez práce s jednotlivými prvky a následně vzorci komunikace a bez viditelné zpětné vazby by vedoucí nerozvinul svou schopnost při motivování pracovníků. „ZPĚT“

PŘÍKLADY Z PRAXE – oblast využití II.

Osobní asistent a dospělý klient s autismem „VÍCE“
Rozdělování pozornosti v rodině „VÍCE“

Osobní asistent a dospělý klient s autismem

Osobní asistent klienta K. se snažil zvládat nepředpokládatelné projevy chování K. Šlo zejména o agresivní chování vůči sobě i okolí. Bylo zjištěno, že K. je citlivý na změny počasí, na složení stravy, na změny prostředí.

Snažili jsme se zjistit, do jaké míry lze s K. komunikovat a porozumět zejména jeho neverbálním projevům (verbální komunikace je omezena jen na zvuky).

Analýza nahrávek a opakované sledování některých momentů ukázala, že se K. dívá na osobního asistenta a snaží se navazovat oční kontakt. Probíhalo to zejména v situacích, kdy K. sledoval, jak na jeho chování asistent bude reagovat. Teprve po navázání očního kontaktu začínal K. se sebepoškozováním. Zároveň bylo možné všimnout si dalších neverbálních projevů, kdy K. dával pohybem rukou na srozumění, že danou činnost dělat nechce a má ji udělat asistent.

Tyto projevy nejsou typické pro klienta s diagnózou dětského autismu. Porozumění tohoto chování K. pomohlo asistentovi v pochopení některých jeho projevů. Bylo to důležité zejména pro rozpoznání nelibosti K. Asitent tak mohl změnou činnosti nebo upravením stávající činnosti předcházet sebepoškozovaní K. a jeho agresi vůči němu a okolí.

V průběhu zpětnovazebních rozhovorů bylo podstatné, že se asistentovi za pomocí vybraných momentů, podařilo vydefinovat další alternativy a možnosti pro rozvoj vzájemné komunikace s klientem. „ZPĚT“

Rozdělování pozornosti v rodině

Maminka byla vystavena náročným situacím při výchově tří dětí předškolního věku. Díky společným rozhovorům nad videonahrávkami začala více vnímat, co vše jí při výchově pomáhá. Vzhledem k silným emocionálním projevům dětí zjistila, jak jednotlivé situace zklidňuje už jen samotné pojmenovávání pocitů, které děti prožívají.

Zároveň si maminka uvědomila, co vše zvládá v komunikaci s jedním či dvěma dětmi. Nebylo pro ni jednoduché rozdělovat pozornost mezi všechny tři děti najednou. Zejména projevy obou starších dětí jsou výrazné oproti nemluvícímu batoleti. Maminka si v průběhu rozhovorů uvědomila, co vše jí pomáhá, aby dokázala rozdělovat pozornost mezi všechny tři děti. Naučila se, jak vše zvládnout, užívat si kontaktu s dětmi a přitom nebýt vyčerpaná. „ZPĚT“