HOME VŠE O VTI REFERENCE PRAXE SPOLUPRÁCE KONTAKT

Základní informace o Videotréninku interakcí (VTI)

ZÁKLADNÍ INFORMACE – oblast využití I.
ZÁKLADNÍ INFORMACE – oblast využití II.
PROČ VTI
PRŮBĚH VTI
CO TO JE VTI

ZÁKLADNÍ INFORMACE – oblast využití I.

DOBRÉ VZTAHY a EFEKTIVITA PRÁCE
Kvalita mezilidských vztahů na pracovišti má přímý vliv na

 • efektivitu práce
 • fluktuaci zaměstanců
 • věrnost zákazníků a spokojenost klientů

Jak účinně dosáhnout zlepšení komunikace?

Mnohé organizace se snaží pomoci svým klíčovým pracovníkům rozvinout jejich komunikační dovednosti. Převážně volí cestu poskytnutím teoretického vzdělání. I přesto se jednání teoreticky proškoleného pracovníka výrazně nemění a brzy opět „sklouzává do vyjetých kolejí“. O moc lepší to nebývá ani v případě tréninku s využitím modelových situací.

Účinnou alternativou je využití metody videotréninku interakcí. Klient je veden k nalezení funkčních způsobů své vlastní komunikace k druhým. Vychází se z jeho vlastních individuálních zkušeností a osobnostních předpokladů. Jedině ve chvíli, kdy klient pod vedením VTI poradce „sám přijde na to“, co a  proč mu v komunikaci funguje, otevírá se prostor pro změnu. Je podstatné, aby docházelo k vytváření nových „myšlenkových map“ (proklik „více“ na home na odstavec „myšlenkové mapy“) a k propojování a rozšiřování těch stávajících.

Pozitivní změny v komunikaci se projevují tak, že:

 • z pracovního prostředí se vytrácí napětí a konflikty
 • zlepšuje se atmosféra na pracovišti
 • lidé se cítí být oceněni a jsou vstřícnější k přebírání zodpovědnosti za svou odvednou práci
 • jednání nejsou ukončena negativními emocemi, které odvádí pracovníka od pracovního výkonu
 • znatelným důsledkem změněné komunikace je pak i naladěnost k týmové práci a zvýšení efektivity práce

Jak v nabídce vzdělávání rozpoznat, zda jde o skutečně o videotrénink interakcí?

Jak poznat, zda nejde jen o praktický trénink v modelových situacích se zpětnou vazbou pomocí videozáznamu? Zde jsou uvedeny základní rozdíly:

VIDEOTRÉNINK INTERAKCÍ

 • VTI poskytuje akreditovaný videotrenér
  s platným certifikátem

MODELOVÉ SITUACE S VIDEOZÁZNAMEM

 • pro poskytování této formy vzdělávání není vyžadován certifikát
 • osobní, partnerský vztah podobný koučingu
 • profesionální vztah podobný poradenství
 • spolupráce probíhá v běžném pracovním prostředí klienta
 • hraní rolí, popř. převzaté vzorové ukázky
 • povzbuzuje k vlastnímu nalezení řešení obtížných situací na základě využití všech osobních předpokladů a zkušeností
 • podává návody vhodných způsobů řešení, které má klient přijmout a nemusí být v souladu s jeho pocity, s jeho osobností a schopností volit tuto formu řešení
 • klade důraz na rozvoj osobních předpokladů, kompetencí
 • modeluje žádoucí postupy, nabízí nová řešení
 • zaměřuje se na to, co se daří – „vstupenkou“ ke změně jsou úspěšné momenty interakce a jejich cílené využívání
 • klient se většinou automaticky sám zaměřuje na hledání toho, co se mu nedařilo
 • zaměřuje se na posílení jednotlivých komunikačních prvků (ne celého vzorce), které vedou k trvalé změně
 • tendence měnit vcelku způsob komunikace, celý komunikační vzorec najednou – klient časem opět sklouzává do svých zajetých vzorců
 • cyklus práce se záznamem komunikace
  s kvalitní zpětnou vazbou. Klient:
  • vidí, jak se mění chování a vztahy v jeho běžném pracovním prostředí
  • rozpoznává konkrétní efekt při používání jednotlivých komunikačních prvků
  • umí získané dovednosti aplikovat i v jiných situacích a v jiném prostředí
 • samostatná nahrávka s prezentací konkrétního jednání klienta, nácvik řešení konkrétní situace

 

ZÁKLADNÍ INFORMACE – oblast využití II.

Vzájemný vztah mezi dvěma nebo více lidmi se promítá do jejich komunikace, do způsobu jak na sebe mluví a reagují. Nestačí jen poznat, co způsobujeme svou vlastní komunikací, je zapotřebí poznat, JAK a ČÍM ovlivňujeme vzájemnou komunikaci.

Každý z nás je naprosto odlišný od druhého. Rady získané v literatuře či teoretickým výkladem není jednoduché v praxi uplatnit. Proto vám nenabízíme nějakou další „osvědčenou teorii“. Pojďte objevit svou vlastní cestu, jak pozitivně ovlivnit vztahy kolem sebe! Vyberte si oblast využití, která je pro vás aktuální.

Níže uvedené OTÁZKY vám pomohou zorientovat se, v jakých situacích vám může spolupráce s námi pomoci:

 • Teoreticky víte, jak se v různých situacích chovat. Ve skutečnosti je však pro vás hodně těžké zachovat se ve vypjaté situaci tak, jak byste sami chtěli, jak jste si předsevzali?
 • Možná jste někdy zaslechli: „Ty mi vůbec nerozumíš!“, „Jak můžeš být tak bezohledný!“… a přitom jste se snažili druhému pomoci?
 • Souhlasí s vámi ostatní, ale přesto pak jednají jinak?
 • Nedaří se vám zlepšit situaci ve vztahu k druhému, i když se o to snažíte?
 • Není dodržována dohoda, na které se druhým domluvíte?
 • Berete ohled na druhé a sami neumíte říct: „Ne.“?
 • Tíží vás vynucovaná pozornost až bezohlednost druhého vůči vám?
 • Dokážete v ostatních probudit pocity uznání za jejich odvedenou práci?
 • Nerozumíte projevům svých blízkých z důvodu jejich mentálního nebo fyzického postižení?
 • Máte pocit, že nezvládáte své dítě?
 • Má vaše dítě pocit, že mu nerozumíte? (I když vy sami se domníváte, že tomu tak není?)
 • Reaguje na vás okolí jinak, nežli byste očekávali, že zareaguje?
 • Chcete mít dobré vztahy s lidmi kolem vás? (v soukromém i profesním životě)

FORMY SPOLUPRÁCE

1) Individuální spolupráce

Individuální spolupráce je možná souběžně s jedním až dvěma klienty (zejména pokud jde o rodiče). Klienti mají možnost vidět, jak svými vlastními komunikačními dovednostmi ovlivňují chování druhého člověka. S pomocí VTI poradce postupně nalézají svou vlastní cestu, která jim pomáhá vybudovat dobré vzájemné vztahy.

2) Skupinová spolupráce

Skupina 3 a více lidí má možnost vidět, jak vybraní členové této skupiny (kteří k této spolupráci dali souhlas) používají své vlastní komunikační prvky a jaký vliv má používání těchto komunikačních prvků na chování druhého člověka. Společnou diskuzí nad vybranými pozitivními momenty se učí, jak vytvářet dobré vzájemné vztahy.

3) Kombinovaná spolupráce

Nejčastěji vychází ze skupinové spolupráce, kde se mohou projevit individuální potřeby řešení problematických situací. Klient získá představu o funkčních prvcích komunikace a následně je na tomto základě postavena individuální spolupráce.

PROČ VTI

VIDEOTRÉNINK INTERAKCÍ VÁM POMŮŽE PŘI OBJEVOVÁNÍ SVÉ VLASTNÍ CESTY K ŘEŠENÍ OBTÍŽNÝCH SITUACÍ.

Říká se: „Dobrá rada nad zlato!“ Jenže v oblasti vzájemných vztahů má dobře míněná rada svá úskalí. Každý z nás má jiné zkušenosti, každý řeší své problémy v jiných souvislostech.

Proto nestačí být jen poradcem (proklik „více“ na „kontakt“), ale zejména především průvodcem. Průvodcem při objevování vaší vlastní cesty k řešení obtížných situací.

Z ČEHO VTI PORADCE VYCHÁZÍ

 • Základem je to, co vy sami považujete za důležité a co chcete ve vztahu změnit.
 • Vychází z vašich osobních zkušeností a komunikačních dovedností – odkrývá pohled na to, co vám
  v komunikaci funguje, co často ani netušíte, že nevědomky (intuitivně) používáte.
 • Zaměřuje se na vaše aktuální možnosti a pracuje s tím, co je pro vás srozumitelné.

CO VTI PORADCE NABÍZÍ

 • Nabízí vám nahlédnout, pochopit a prakticky uplatnit vaše dovednosti, které mají vliv na vzájemný vztah k druhým.
 • Díky analýze vaší vzájemné komunikace vám nabídne nový pohled na problémovou situaci, na možnosti a způsoby provedení změn, zlepšení vašich dovedností.
 • Posílení a upevnění jednotlivých komunikačních prvků vám pomůže docílit trvalé změny ve vztazích, v chování, v komunikaci.
 • Až když porozumíte, co vám ve vzájemné vztahu k druhému funguje, pak lze komunikační dovednosti posílit. Teprve potom je lze doplnit o to, co v komunikaci chybí! (Nedostatek komunikačních prvků vyvolává celou řadu problémů.)

K ČEMU VÁM TO POMŮŽE

 • Uvidíte, jak ovlivňujete a čím způsobujete konkrétní reakci a chování druhého člověka, aniž si to kolikrát uvědomujete.
 • Naučíte se, jak můžete ovlivnit atmosféru svého nejbližšího okolí.
 • Změnou svého vlastního způsobu komunikace pozitivně ovlivníte chování druhých.

PRŮBĚH VTI

CÍLEM JE POZNAT A ZEJMÉNA NATRÉNOVAT TAKOVÉ KOMUNIKAČNÍ PRVKY, KTERÉ POZITIVNĚ OVLIVŇUJÍ VZÁJEMNÉ VZTAHY K DRUHÝM.

Společná spolupráce je postavena zejména na rozpoznání toho, co vám ve vztahu k druhému funguje. Mnoho způsobů chování vůči druhým děláme intuitivně, podvědomě a je velká škoda, když svých schopností neumíme využít i vědomě, cíleně.

Na druhou stranu častokrát víme, co se nám ve vztazích s druhými nedaří. Ale je tak těžké to změnit! Proto je důležité začít tam, kde své komunikační dovednosti stačí pouze rozšířit. Chybějící komunikační prvky je možné doplnit až následně.

1. První kontakt s VTI poradcem „VÍCE“

2. Videozáznam „VÍCE“

3. Analýza videozáznamu „VÍCE“

4. Zpětnovazební rozhovor „VÍCE“

5. Ukončení spolupráce „VÍCE“

1. První kontakt s VTI poradcem

První kontakt je podstatný zejména pro definování problému, kterým procházíte. Především je důležité zamyslet se nad vaší představou, jak má v budoucnosti vypadat váš vztah k druhému, jak má vypadat chování vůči sobě navzájem, o co chcete usilovat.

Při prvním kontaktu společně dojednáme cíl spolupráce – domluvíme se v čem konkrétně má změna spočívat.

2. Videozáznam

Pokud chceme najít, co konkrétně vám ve vzájemném vztahu s druhými funguje, potřebujeme to vidět.
K tomu je zapotřebí videotechnika. Pokud se neradi necháváte natáčet kamerou, máte z toho nepříjemný pocit nebo vám vědomé natáčení připadá zkreslené, pročtěte si nejčastější otázky a reference klientů.

Největší užitek má nahrávání v přímo v prostředí klienta, kde k problémům dochází. Úspěšné momenty interakce (vzájemných vztahů) jsou „vstupenkou“ k uvědomění si toho, co ve vztahu funguje a tím
i k docílení změn. Na základě první nahrávky provádíme analýzu videozáznamu a zpracováváme plán intervence. Ten je důležitý pro zmapování situace, porozumění problému a rozpoznání možností klienta
a všeho, co v jeho vztazích funguje.

Všechny pořízené záznamy jsou důvěrné, nejsou přístupny třetím osobám. Na základě písemné dohody
o využití pořízených záznamů sami rozhodujete, jak s nimi bude po ukončení spolupráce naloženo.

3. Analýza videozáznamu

Natočenou situaci analyzuje VTI poradce přímo u klienta nebo na svém pracovišti. Detailně provádí mikroanalýzu komunikace a připravuje momenty pro zpětnovazební rozhovor. Vybrané ukázky a sekvence vám pomohou rozvíjet své možnosti, objevit či zdůraznit své silné stránky a zdroje.

4. Zpětnovazební rozhovor

Rozhovor nad vybranými momenty nahrávky vám poskytne zpětnou vazbu, která je klíčovou částí celého procesu. VTI poradce pomáhá objevit čím ovlivňujete chování druhých. Práce se záznamem, zastavování, zpomalování a vracení situace zpět umožňuje identifikovat jinak nepostřehnutelné pozitivní momenty, které mohou vést k radikálnímu zlepšení. Klient tak může přicházet na věci, kterých by si předtím vůbec nevšiml. Má možnost vidět konkrétně, co se odehrává a zároveň vnímat situaci i z dalších úhlů pohledu. Tím se mu otevírají další perspektivy řešení obtížných situací.

Podstatné je objevit, jak úspěšné momenty využívat i v dalších situacích a tak nacházet možnosti pro změnu. Společné sledování těchto momentů je startovním bodem pro společnou diskuzi. Díky ní máte prostor najít svoji vlastní cestu, která bude odpovídat vašim vlastním schopnostem, zkušenostem a potřebám.

5. Ukončení spolupráce

Práce může být ukončena ve chvíli, kdy dojde k naplnění předem domluveného rozsahu práce a stanovených cílů. O ukončení práce však můžete požádat sami. VTI poradce má právo ukončit práci také
v případě, když klient opakovaně nespolupracuje a je na to opakovaně upozorněn poradcem.

POZNÁMKA: Pokud pracovní metoda nesplňuje uvedené parametry, nejedná se o videotrénink interakcí (VTI), ale jen o videozáznam nebo dokumentaci vlastní práce, kde klient většinou hledá prioritně své „chyby“ anebo především dostává „rady“. To sice vede k uvědomění si, co dělat či nedělat. Avšak při další komunikaci „sklouzává“ opět do svých zajetých komunikačních vzorců.

CO TO JE VTI

Videotrénink interakcí (VTI) je krátkodobá, velmi účinná metoda. Pomáhá řešit problémy ve vzájemných vztazích mezi lidmi (v interakci).

Běžné dění mezi lidmi se zachycuje v řeči. Pomocí videotréninku interakcí dochází k uvědomění si momentů vzájemných vztahů, které běžnému vnímání zůstávají utajeny.

Videotrénink interakcí je založen na principech dobré komunikace a na podrobné analýze interakčních prvků a vzorců. Podstatou je zaměření na interakci, na vzájemný vztah. Problémy nelze řešit izolovaně.

Málo pozitivních kontaktů vyvolává celou řadu negativních vzorců chování. Takže negativní chování způsobuje absence chování pozitivního. Zkušenost ukázala, že při ochotě přistoupit k pozitivním způsobům vzájemného kontaktu dochází k zásadním příznivým změnám v komunikačním vzorci.

Proto VTI staví svou pomoc na silných stránkách zúčastněných. Výsledkem jsou pozitivní změny v komunikaci klienta. KLIENT KONKRÉTNĚ VIDÍ, JAK SVOU KOMUNIKACÍ OVLIVŇUJE CHOVÁNÍ DRUHÝCH.

Aby došlo ke změně vlastního komunikačního vzorce, je potřeba podrobná analýza tří až pěti videonahrávek komunikace klienta v jeho běžném prostředí, kde problém vzniká (v situacích, kde se objevuje více závažných problémů najednou je vhodná i delší spolupráce). Na každou nahrávku navazuje zpětnovazební rozhovor. Při něm VTI poradce pomáhá klientovi poznat, jaké komunikační prvky mu dobře fungují. Tyto prvky posiluje a pomáhá doplnit chybějící komunikační prvky. VTI poradce doprovází klienta při aktivním hledání a nalezení jeho vlastního funkčního komunikačního vzorce. Klient má během celého procesu možnost vše si vyzkoušet a hlavně procvičit.

Po absolvování spolupráce prostřednictvím metody VTI se kvalitativně mění komunikační vzorec klienta a v návaznosti na něj i komunikační prostředí, ve kterém se pohybuje.