HOME VŠE O VTI REFERENCE PRAXE SPOLUPRÁCE KONTAKT

Školství

S některými dětmi je velmi snadné utvořit a udržet dobrý kontakt. S některými je to naopak velmi obtížné. Někdy je zřejmé, proč se to nedaří. Dítě může mít například nějakou vývojovou poruchu nebo je neklidné, neposedí, nedokáže se soustředit, je agresivní nebo naopak zcela nesmělé. S takovým dítětem je opravdu nelehké dobrý kontakt navázat a udržet.

Videotrénink interakcí (VTI) ve školství pomáhá učiteli zpracovávat pozitivní i negativní podněty dětí. Učitel díky posílení této schopnosti dokáže docílit potřebných reakcí dětí – zklidnění či odstranění rušivých projevů, zvýšení pozornosti, zapojení do aktivit, efektivní vedení diskuze atd.

VTI ve školce, ve škole, v družině se může uplatnit v nejrůznějších situacích – pro:

 • zlepšení pedagogického klimatu ve třídě (může vést i ke zlepšení situace dítěte v rodině)
 • upřesnění diagnostiky chování dítěte
 • zvýšení efektivity pedagogického působení
 • podporuje učitele při zavádění změn
 • podporuje učitele při nejistotě v didaktických situacích

nebo jako konkrétní pomoc učiteli při řešení:

 • při organizování vyučování
 • problému se žákem již v počátečním stádiu
  (umožňuje včasné zachycení a rozpoznání potíží dítěte)
 • problému v kontaktu dítěte s ostatními žáky nebo s učitelem
 • sociálně-emočních problémů dítěte
 • problému spojených s poruchami učení a chování (hyperaktivita dítěte apod.)

Zlepšení komunikace vede také k:

 • podpoře a zaměření pozornosti na verbální i neverbální projevy
 • analýze a rozpoznání možností dítěte i možností kontaktu mezi učitelem a žákem
 • hledání řešení, která učitel může v běžné situaci vyučování ihned aplikovat
 • zaměření na pozitivní interakce (vzájemné působení v komunikaci), méně na chyby, selhání a neúspěchy – to pak dítě pozitivně motivuje a aktivuje

Každý žák má své individuální potřeby a zvláštnosti, se kterými přichází do školního kolektivu. Na učiteli pak velmi záleží, zda dokáže zdůraznit kladné žákovi vlastnosti a naopak jak zvládne záporné vlastnosti utlumit a nezvýrazňovat je. Vztahy mezi učitelem a žákem, učitelem a žáky, a mezi žáky jsou velmi křehké a složité.

Úroveň a kvalita těchto vztahů určují, jak efektivní bude výuka, jak budou naplňovány vzdělávací cíle, jak efektivně se dokáže dítě naučit se učit, jaká bude atmosféra ve třídě, jak se budou děti učit žít ve společenství s druhými.

Program VTI ve školství si klade za cíl podporu a rozvoj komunikačních dovedností učitelů, rozvoj a podporu pozitivní komunikace mezi učitelem a žákem. Zároveň pomáhá učitelům zvyšovat efekt jejich výchovného působení a rozvíjet jejich vlastní zdroje.