HOME VŠE O VTI REFERENCE PRAXE SPOLUPRÁCE KONTAKT

Zdravotnictví

Jak zvládat silné emoční projevy pacientů? Jak s nimi komunikovat, aby byly ošetřeny jak jejich pocity, tak i pocity zdravotnického personálu? Jak v tak emocionálně nabitém prostředí vytvářet dobré vztahy?

1. VTI jako prostředník k vytvoření dobré atmosféry pro pacienty „VÍCE“

2. VTI jako pomoc při zvládání vztahů zdravotnického personálu k náročným pacientům „VÍCE“

3. VTI jako cesta k dobrým vztahům mezi zdravotnickým personálem navzájem „VÍCE“

1. PACIENT

Psychika má velký vliv na uzdravení nemocného člověka. Mnohdy má vlastní způsob komunikace zdravotnického personálu dokonce přímý vliv na zdraví pacientů.

Existuje mnoho teoretických informací o správné komunikaci s nemocnými. Širokou teoretickou výbavu o těchto komunikačních dovednostech získávají lékaři i sestry již v průběhu svého vzdělání. Někteří také prošli v rámci různých kurzů tréninkem komunikačních dovedností. I přesto však není pro každého jednoduché převést tyto znalosti do každodenní praxe, do svého komunikačního vzorce, svých zvyklostí. Navíc je náročné soustředit se na zvládání své vlastní neverbální a verbální komunikace, přitom sledovat verbální i neverbální komunikaci pacienta a k tomu ještě vykonávat svou odbornou práci.

Podstatné je dozvědět se JAK a ČÍM konkrétně zdravotnický personál ovlivňuje chování pacienta. Ve chvíli, kdy zdravotnický personál rozpozná svůj komunikační vzorec, své vlastní individuální reakce, a dokáže je posílit v těch oblastech, které jsou pro interakci prospěšné, tak se bude se snadněji nalaďovat na pacientovy pocity (jeho očekávání, strach, pláč, rozčilení, apatii…). Ruku v ruce s tím poroste i pacientova důvěra. Absolvováním spolupráce formou využití metody videotréninku interakcí získá zdravotnický personál dovednosti, které přináší usnadnění výkonu činnosti. Prostřednictvím zvládání komunikace s pacientem dochází k jeho uklidnění a tím i vytvoření lepších podmínek pro odbornou práci zdravotnického personálu. Výhodou VTI je její časová nenáročnost, okamžité uplatnění získaných dovedností v praxi a viditelná pozitivní změna ve vztahu ke stanovenému cíli.

2. ZDRAVOTNICKÝ PERSONÁL

Zároveň je důležité neopomenout pocity zdravotnického personálu. Pokud člověk nedokáže zvládnout zátěžovou situaci, mohou se postupně objevit nezdravé prvky v komunikaci. Je obtížné ponechat si nadhled při velkém pracovním vytížení, když někteří pacienti volají sestru i kvůli nepodstatným maličkostem. Jak s takovými pacienty jednat, aby byly ošetřeny jejich pocity a snížena stresová zátěž zdravotnického personálu? Zároveň je nutné, aby byl pacient pozitivně přijímaný. Jak pacienta vést k poznání do jaké míry je vhodné se naléhavě domáhat pomoci při méně důležitých záležitostech? Zde mají podstatnou úlohu zpětnovazební rozhovory s VTI poradcem.

3. VZÁJEMNÉ VZTAHY MEZI ZDRAVOTNICKÝM PERSONÁLEM

Negativní vztahy mezi zdravotnickým personálem navzájem mají přímý vliv na pocity pacientů a tím i nepřímo na jejich zdravotní stav. Zvláště důležité jsou zde komunikační dovednosti lékaře vůči sestrám a vrchní/staniční sestry vůči ostatním sestrám a ošetřovatelkám.

Při zaměření se na interakci je možné naučit se, jak zdravotnický personál vést, jak rozvíjet jeho samostatnost a zodpovědnost a jak v jednotlivých pracovnících probouzet pocity uznání.